Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Наукова діяльність

На факультеті іноземних мов протягом останніх десятиліть сформувалася наукова школа «Германістика, типологія, порівняльні дослідження (лексика і словотвір)», яка працює у руслі порівняльно-історичного та типологічного мовознавства.

Основні напрямки діяльності наукової школи:

 • типологія словотворення;
 • лексико-семантична типологія;
 • зіставне й типологічне вивчення лексики різноструктурних мов;
 • порівняльне дослідження лексичних і словотвірних класів слів;
 • зіставне термінознавство.

Результати наукових досліджень регулярно друкуються в:

 • журналі «Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання»;
 • збірнику наукових праць «Типологія мовних значень у діахронічному і зіставному аспектах»;
 • серії монографій «Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження».

У рамках діяльності наукової школи проводяться: Міжнародний лінгвістичний семінар «Компаративістика й типологія у сучасній лінгвістичній науці: досягнення і проблеми» і дві конференції: Міжвузівська наукова конференція молодих вчених; Всеукраїнська наукова студентська конференція.

Школа «Германістика, типологія, порівняльні дослідження (лексика і словотвір)» єдина в Україні. Представники школи надають допомогу в організації наукових досліджень у галузі типології й порівняльних студій аспірантам і здобувачам з інших вузів України, причому не лише в написанні дисертаційних досліджень, а й у захисті дисертацій у спеціалізованій вченій раді.

На факультеті діє спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора філологічних наук зі спеціальностей:

 • 10.02.04 «Германські мови»
 • 10.02.17 «Порівняльно-історичне й типологічне мовознавство»

В аспірантуру приймають також за спеціальністю:

 • 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Спеціалізована вчена рада при факультеті іноземних мов є однією з чотирьох рад в Україні із захисту дисертацій зі спеціальностей «Германські мови» та «Порівняльно-історичне й типологічне мовознавство» (згідно з переліком установ та вищих навчальних закладів, у яких функціонують спеціалізовані вчені ради).

Кафедри факультету підтримують творчі зв’язки з класичними університетами України, зокрема, з Інститутом філології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка; Київським національним лінгвістичним університетом; Львівським національним університетом ім. І. Франка; Харківським національним університетом ім. В.Н. Казаріна; Дніпропетровським національним університетом ім. О. Гончара; Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова; Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича; Таврійським національним університетом ім. В.І. Вернадського; Сумським державним університетом; Горлівським державним педінститутом іноземних мов; Черкаським національним університетом ім. Б. Хмельницького тощо.

З усіма зазначеними навчальними закладами України кафедри нашого факультету обмінюються науковою та науково-методичною літературою; відбувається обмін провідними вченими для читання лекцій зі спеціальних теоретичних дисциплін, обмін молодими вченими та викладачами для участі в наукових конференціях і лінгвістичних семінарах; обмін студентами для участі у студентських наукових конференціях; прийняття в друк і публікація наукових праць аспірантів і викладачів; опонування під час захисту докторських і кандидатських дисертацій тощо.