Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Українсько-російська школа-конференція молодих учених «Сучасні дослідження мови та літератури»

Факультет іноземних мов Донецького національного університету запрошує Вас на Українсько-російську школу-конференцію молодих учених «Сучасні дослідження мови та літератури».

 • Місце проведення: Донецьк, Україна
 • Пленарні засідання: 26-27.03.2014
 • Секційні засідання: 28.03.2014
 • Завершення (від’їзд учасників): 29.03.2014

Завантажити програму конференції

Від учасників очікуються доповіді, які містять теоретичні положення й результати досліджень емпіричного матеріалу. Просимо дотримуватися кола таких тем:

 • Проблеми граматики та словотвору.
 • Стилістика і переклад.
 • Лексична (синхронна та діахронна) семантика і фразеологія.
 • Зіставне і типологічне вивчення мовних явищ.
 • Проблеми лінгвопрагматики.
 • Новітні технології у викладанні іноземних мов.
 • Жанр, стиль, художня комунікація у світовій літературі.

Робочі мови школи-конференції — українська, російська. Доповідь може бути зроблена, за вибором, однією з цих мов.

Заявку про участь (додаток 1) із назвою доповіді надішліть, будь ласка, до 10.02.2014 р. на адресу: donetskmoskval[email protected]. Крайній термін подання тез — 10.02.2014 р.

До уваги братимуться лише ті тези, які відповідають тематиці семінару й оформлені згідно наведених нижче вимог (додаток 2) (за умови сплати оргвнеску).

Учасники семінару сплачують до 05 березня 2014 р. оргвнесок у сумі 300,00 грн (публікація тез, сертифікат учасника, брейки, атрибутика учасника).

Із пленарними доповідями виступатимуть К. В. Рахіліна (Москва), д. філол. н., провідний науковий співробітник відділу лінгвістичного джерелознавства й історії російської літературної мови Інституту російської мови РАН, керівник напряму «Фундаментальна і прикладна лінгвістика» на філологічному факультеті Національного дослідницького університету «Вища школа економіки», автор відомих робіт з загальної семантики, семантики дієслова, лінгвістичної типології та корпусної лінгвістики; А.П. Загнітко, д. філол. н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ, спеціаліст у галузі синтаксису; В.Д. Каліущенко, д. філол. н., професор, декан факультету іноземних мов ДонНУ, завідувач кафедри германської філології ДонНУ, германіст та типолог, автор низки робіт, опублікованих в Україні і за кордоном; Ш.Р. Басиров, д. філол. н., професор кафедри германської філології ДонНУ, спеціаліст у галузі германських мов та лінгвістичної типології; О.В. Материнська, д. філол. н., професор кафедри германської філології ДонНУ, займається вивченням системних стосунків в лексиці в германських мовах і в типологічному аспекті; а також докторанти, кандидати філологічних наук із Росії та України.

Оргвнесок за умови заочної участі складає 50,00 грн. Проїзд, проживання й харчування — коштом учасників. Сплату оргвнеску просимо здійснити на картковий рахунок 26255976989351 відділення № 11 ПАТ «ПУМБ» в м. Донецьку, МФО банку одержувача 334851, код одержувача 2663000420, отримувач Клименко Ольга Вікторівна. При поповненні рахунку через термінал просимо вказати ініціали і прізвище платника.

Збірник матеріалів школи-конференції учасники отримають під час реєстрації. Учасники матимуть змогу подати статтю за матеріалами школи-конференції до журналу та збірника наукових праць, що видаються на факультеті іноземних мов ДонНУ (входять до переліку видань, що враховуються акредитаційною комісією України при захисті дисертацій), а також до серії «Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik» видавництва Peter Lang, Німеччина.

Додаток 1. Оформлення заявки

Заявки у форматі doc просимо надсилати на адресу [email protected] окремими прикріпленими файлами, названими за прізвищем автора (латинськими літерами), наприклад: ivanov_zayavka.doc.

Анкета учасника
(українською або російською мовою)

Ім’я
Прізвище
Науковий ступінь, вчене звання
Установа
Адреса установи (№ будинку, вулиця, місце, країна, індекс)
Кафедра
Посада
Мобільний телефон
Робочий телефон
Електрона пошта
Назва доповіді
Форма участі (лише для учасників з інших міст) заочна / очна

Контактна особа: докторант кафедри германської філології, к.філол.н., доц. Клименко Ольга Вікторівна ([email protected])

Адреса: проспект Гурова, 14, (факультет іноземних мов), Донецьк, 83001, Україна.

Телефони: +380 (62) 302-09-25

Факс: +380 (62) 302-09-22

Додаток 2. Оформлення тез

До друку приймаються тези (1–3 повні сторінки) у форматі doc. Тези просимо надсилати на адресу [email protected] окремими прикріпленими файлами, названими прізвищем автора (латинськими літерами), наприклад: ivanov.doc.

Автори, які не мають наукового ступеня, подають тези за рекомендацією наукового керівника (скан тексту тез за підписом або електронне повідомлення від наукового керівника).

Просимо дотримуватись таких формальних правил:

 1. Формат сторінки: А 4; береги: верхній, правий — 20 мм, нижній — 25 мм, лівий — 30 мм; абзацний відступ — 10 мм; кегль основного тексту — 16, шрифт — Times New Roman, міжрядковий інтервал — 1,0. Слід чітко диференціювати тире (—) й дефіс (-).
 2. Структура: зверху в центрі слід друкувати прямим нежирним шрифтом (кегль 16) ім’я і прізвище автора; під ними посередині нежирним курсивом (кегль 14) — назву міста, через кому — повну назву навчального або наукового закладу; нижче у центрі — нежирним прямим шрифтом (кегль 18) звичайними літерами — назву доповіді без абзацного відступу.
  Тези завершує «Література».
 3. Оформлення тексту: Виділяння і приклади слід друкувати курсивом. Підкреслення неприпустиме.
 4. Рисунків, таблиць, діаграм і под. слід уникати.
 5. Скорочення: Поняття, повторно вживані в тексті у скороченій формі, слід супроводжувати при першому згадуванні відповідними абревіатурами у круглих дужках, напр.: базовий іменник (БІ).
 6. Посилання: Посилаючись на джерела інформації, слід навести у круглих дужках прізвище (першого) автора, рік видання і сторінки, напр.: (Erben, 1983; Wellmann 2008: 128).
 7. У Списку літератури наприкінці тексту цитовані джерела слід наводити за абеткою прізвищ авторів (прізвище, ініціали автора). Прізвище, ініціали автора друкують курсивом, назву й інші дані — прямим шрифтом.

Приклади бібліографічного опису:

Монографії:

 1. Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: Семантика и сочетаемость / Екатерина Владимировна Рахилина. — М.: «Русские словари», 2008. — 416 с.
 2. Загнітко А.П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис / Анатолій Панасович Загнітко. — Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2011. — 992 с.
 3. Kaliuščenko V.D. Typologie denominaler Verben / Vladimir D. Kaliuščenko. — Tübingen: Niemeyer, 2000. — 253 S. — (Linguistische Arbeiten; 419).

Cтатті у збірниках:

 1. Nedjalkov V.P., Litvinov V.P. The St Petersburg / Leningrad Typology Group / Vladimir P. Nedjalkov, Victor P. Litvinov // Approaches to Language Typology / M. Shibatani / T. Bynon (Eds.). — Oxford: Clarendon Press, 1995. — P. 215-271.

Статті в періодичних виданнях:

 1. Basyrov S. Zu den Bildungstypen der deutschen Reflexiva / Schamil Basyrov // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistishen und kontrastiven Linguistik / L. Iagupova / V. Kaliuščenko / A. Kątny / H. Roll (Hrsg.). — Frankfurt am Main u.a. : Peter Lang, 2013. — S. 117-125. — (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik. —Bd. 1).
 2. Klymenko O. Explicit and Implicit Ways of Resource Encoding in English Physical Activity Verbs / Olga Klymenko // Лінгвістичні студії / А.П. Загнітко (Ред.). — Донецьк: ДонНУ, 2012. — Вип. 28. — С. 24-29.
 3. Материнська О.В. Механізми утворення меронімів у німецькій мові / Олена В. Материнська // Мовознавство: науково-теоретичний журнал інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАН України. / В.Г. Скляренко (Гол. ред.). — К.: Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2012. — № 4 (266). — С. 63-74.

Словники:

 1. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.: Полиграфресурсы, 1999. — Т.1. А-Й. — 702 с.
 2. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (MEDAL) CD-ROM 2nd Edition. — CD-ROM © Macmillan Publishers Limited 2007. Text © A&C Black Publishers Ltd 2007.