Факультет іноземних мов

Факультет іноземних мов Донецького національного університету був і залишається провідним навчальним та науково-методичним центром регіону в галузі філології.

Історія

Історія факультету розпочалася у 1965 році з відкриття вечірнього відділення романо-германської філології на філологічному факультеті Донецького державного університету. Весною 1973 року постало питання про створення факультету на базі відділення романо-германської філології. Першим деканом факультету з 1973 до 1976 року була Писаревська Надія Михайлівна.

Про факультет

Факультет іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса був і досі залишається флагманом у навчальній діяльності з поглибленого вивчення германських та романських мов, що поєднує сучасні методики викладання з сучасними комп’ютерними програмами, технічними засобами навчання.

Викладачі факультету забезпечують набуття студентами фундаментальних знань, а також проводять наукові дослідження з сучасних напрямів філології.

На факультеті здійснюється фундаментальна підготовка бакалаврів та магістрів на денній формі навчання.

Бакалавріат

Освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Магістратура

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Студентське самоврядування

Департамент виховної та волонтерської діяльності

Департамент інформації та комунікації

Соціально-побутовий департамент

Спортивно-масовий департамент

Культурно-масовий департамент

Кафедри

Кафедра теорії і практики перекладу

Кафедра теорії і практики перекладу реалізує підготовку фахівців: бакалаврів-перекладачів з англійської мови та магістрів-перекладачів з двох іноземних мов (англійської та німецької), викладачів перекладу у вищій школі, які можуть здійснювати кваліфіковану теоретичну та практичну діяльність. Освітня програма спрямована на розвиток багатьох фахових компетенцій, серед яких здатність професійно застосовувати поглиблені знання з мовознавства та перекладознавства; вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування, для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя; здатність створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів іноземними мовами; здатність професійно використовувати різні техніки перекладу та інші.

Кафедра англійської філології

Кафедра готує студентів за спеціальністю «Англійська мова і переклад» на денній формі навчання. Освітньо-професійна програма передбачає генерування вмінь та компетентностей викладача першої іноземної (англійської) та другої іноземної мов (німецької / французької / іспанської), перекладача. Програмою передбачено студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, під час якого використовуються комунікативні та інтерактивні методи під час проведення лекцій, лабораторних та практичних занять.

Кафедра германської філології

Кафедра готує студентів за спеціальністю «Німецька мова і переклад» на денній формі навчання. Випускники програми можуть здійснювати викладацьку, навчально-виховну, науково-
методичну та організаційно-керівницьку діяльність в закладах системи освіти, а також перекладацьку діяльність в установах усіх форм власності, які таку передбачають, відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010. Посади можуть наступними: викладачі вищих навчальних закладів І-ІІ ступенів (код КП 2310.2); професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів (код КП 2444); філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі (код КІІ. 2444.2), викладачі середніх навчальних закладів (код КП 232)

Кафедра романських мов та світової літератури

Кафедра романських мов і світової літератури здійснює підготовку фахівців бакалаврського та магістерського рівнів за освітньою програмою “Французька мова і переклад”. Випускники програми можуть здійснювати викладацьку, навчально-виховну, науково-методичну та організаційно-керівницьку діяльність в закладах системи освіти, а також перекладацьку діяльність в установах усіх форм власності, які таку передбачають, відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010.

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Кафедра іноземних мов професійного спрямування забезпечує викладання курсів іноземною мовою (англійською, німецькою, французькою та іспанською) для студентів бакалавріату, магістратури та аспірантури економічних, гуманітарних та природничих спеціальностей немовних факультетів Донецького національного університету імені Василя Стуса.