Olha Oleksiivna Zaluzhna

ZALUZHNA OLHA OLEKSIIVNA

PhD in Philology, Head of English Philology Department of Vasyl’ Stus Donetsk National University 

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=DD7Mly4AAAAJ&hl=ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7929-6769

She has been working at the Department of English Philology of Vasyl’ Stus Donetsk National University since 2003.

In 2003, Olha graduated from Donetsk National University with the qualification “The English Language and Literature” and is awarded the degree of Master in Philology, the Teacher of the English and German Languages and Literatures at Higher Educational Establishments; has additional qualification “Translator from the English Language”.

In 2008, finished a post-graduate course of Donetsk National University, majoring in Philology, Speciality 10.02.17 “Comparative-Historical and Typological Linguistics”.

In 2014, submitted a thesis in Donetsk National University on the topic “Privative Verbs in the English and Ukrainian Languages” (scientific advisor Doctor of Philological Sciences, Professor Kaliuschenko V.D.).

In 2016, is awarded with the Gratitude from the Rector of Donetsk National University for dutiful performance of her functions, persistence and devotion when developing, improving and establishing activities of Donetsk National University. In 2017, is awarded with the Certificate of Honour from the Rector of Donetsk National University for substantial achievements in scientific sphere. In 2017, is awarded with the Gratitude from Vinnytsia City Council and its Executive Commission for substantial contribution to education and upbringing the youths, initiative and persistence, dutiful performance of her functions, high professional level. In 2021, is awarded with the Gratitude from Head of Vinnytsia Regional State Administration and Vinnytsia Regional Council for many years of diligent work, personal contribution to development of national educational, preparation of highly qualified specialists.

Since December 2017 she has been holding the position of Scientific Secretary in Specialised Scientific Council К 11.051.14 for PhD in Philology Degree in Vasyl’ Stus Donetsk National University. Olha Zaluzhna enters the editorial board of the scientific journal “Typology of Language Meaning in Diachronic and Contrastive Aspects”.

Olha Zaluzhna’s sphere of scientific interests lies in the scope of lexical semantics, systemic relations in the vocabulary of Germanic and Slavic languages.

In the last four years (2015-2020), Olha Zaluzhna has been a member of the board of jurors of All-Ukrainian Students’ Olympiad for Speciality «The English Language and Literature»; in 2018-2019 was a member of the board of jurors of All-Ukrainian Students’ Competition of Scientific Researches in Germanic-Romance languages and literatures (with methodology of their teaching); in 2020-2021 was a member of the board of jurors of All-Ukrainian Students’ Competition of Scientific Researches in Germanic languages (English, Ukrainian).

She manages the work of students who win prizes at the second stage of All-Ukrainian Students’ Competition of Scientific Researches (Kutsa M., 2019, 2nd prize; Holovenko V., 2020, 2nd prize; Khodanovych A., 2021, 1st prize).

Olha Zaluzhna teaches theoretical (Theoretical Phonetics, Sociolinguistics) and practical courses (First Foreign Language (English) for English Philology students, Second Foreign Language (English) for German Philology students; Foreign Language (English) for post-graduate students).

Member of Ukrainian Association for Language Testing and Assessment (UALTA).

Scientific Publications:

 1. Залужна О.О. Семантика об’єкта каузативної ситуації в пермісивних та прохібітивних конструкціях в англійській та українській мовах (на матеріалі дієслів to let / to prohibit та дозволяти / забороняти). Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. Вип. 33-34. С. 59–67. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2075-2970.2017.33-34.6
 2. Zaluzhna O.О. On Possessive Semantics in Privative Verbs (the Evidence from English and Ukrainian). Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. Вип. 35-36. С. 15–24. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2075-2970.2018.35-36.2
 3. Лексико-стилістичні та структурно-синтаксичні особливості привативних дієслів в англійській та українській мовах: монографія (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження). ДонНУ імені Василя Стуса. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 316 с. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/mono/2019.978-966-949-161-9
 4. Залужна О.О., Головенько В.В. Особливості генези та функціонування синестетичної метафори в оглядах українських страв та продуктів харчування (на матеріалі YouTube відео англійськомовних блогерів). Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: зб.наук.праць / М.Я. Оленяк (голов. ред.). Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. Вип. 38. С. 62–73. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2075-2970.2019.38.6
 5. Залужна О., Холодюк О. Граматичні та прагмасемантичні особливості спонукальних висловлювань в англійськомовному публіцистичному дискурсі (на матеріалі заголовків статей онлайн версії The Guardian). Лінгвістичні студії Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький національний університет імені Василя Стуса; гол. ред. Ж. Краснобаєва-Чорна. Вінниця, 2020. Вип. 40. С. 101–111. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/1815-3070.2020.40.1.8
 6. Залужна О.О., Астахова О.С. Структурно-семантичні особливості кольоропозначень в англійській мові (на матеріалі сучасних брендів декоративної косметики). Нова філологія: Збірник наукових праць. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. №. 82. С. 79–84. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-82-13
 7. Залужна О.О., Новожилова Д.О. Семантичні особливості фразеологічних одиниць із гастрономічним компонентом «хлібобулочні вироби» в англійській та українській мовах. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 40. Т. 2. 2021. С. 78–83. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/40-2-13
 8. Залужна О.О., Соколова В.М. Структурно-семантичні особливості вербалізації емоційних станів у сучасному англійськомовному літературному дискурсі (на матеріалі роману Е. Ґілберт «Їсти, молитися, кохати»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 11(79). С. 68–71.
 9. Chaika O., Lytvyniuk O., Trofymenko A., Zaluzhna O., Shepel Yu. Fundamentals of Multicultural Education of a Modern Foreign Language Teacher in the System of His Professional and Personal Development. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. 11/02-XXIV. P. 150–155. (WoS)

Methodological Publications:

 1. Залужна О.О. Методичні вказівки з Домашнього читання за книгою А. Левіна «Поцілунок перед смертю». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 61 c.
 2. Краєвська О.Д., Волковська М.М., Залужна О.О. Методичний посібник до аспекту «Домашнє читання» за книгою Л. Керрола «Аліса в Дивокраї». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 68 c.
 3. Залужна О.О., Ігнатенко Д.Є. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і магістерських робіт. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 54 c.
 4. Залужна О.О. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (англійська) професійного спрямування» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 66 c.
 5. Залужна О.О. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Теоретичний курс першої іноземної мови (Теоретична фонетика)» для здобувачів першого (освітньо-професійного) рівня вищої освіти. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 40 с.