Обрати сторінку

Залужна Ольга Олексіївна

Залужна Ольга Олексіївна

к. філол. н., завідувачка кафедри англійської філології, доцентка кафедри англійської філології

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=DD7Mly4AAAAJ&hl=ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7929-6769

У 2003 році закінчила магістратуру Донецького національного університету за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію «магістра філології, викладача англійської, німецької мов і літератур у вищих навчальних закладах»; має додаткову кваліфікацію «Перекладач з основної іноземної мови».

У 2008 р. закінчила аспірантуру Донецького національного університету за напрямом «Філологія», спеціальність 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство». У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію у Донецькому національному університеті на тему «Привативні дієслова в англійській та українській мовах».

Відповідальна виконавиця ініціативної науково-дослідної теми факультету іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса НДДКР № 0119U102510

Членкиня спеціалізованої вченої ради K 11.051.14 (вчений секретар).

Членкиня журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова і література», 2015-2020 рр. Членкиня галузевої конкурсної комісії ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із романо-германських мов та літератур (з методикою їх викладання), 2018-2019 рр. Членкиня галузевої конкурсної комісії ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з германських мов (англійської, німецької), 2020 р. Голова організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з германських мов (англійської, німецької), 2021 р.

Керує науковою роботою студентів, які посідають призові місця на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Ярошевська Анастасія, 2017 р., 1 місце; Куца Маргарита, 2018 р., 1 місце; Куца Маргарита, 2019 р., 1 місце; Головенько Віта, 2020, 1 місце; Ходанович Анастасія, 2021, 1 місце); на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Куца Маргарита, 2019 р., диплом ІІ ступеня; Головенько Віта, 2020, диплом ІІ ступеня; Ходанович Анастасія, 2021, диплом І ступеня) та на ІІ етапі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 035 «Філологія» (Головенько Віта, 2021 р., диплом І ступеня).

Членкиня Всеукраїнської Асоціації з мовного тестування та оцінювання (ВУАМТО).

Наукові публікації (за останні 5 років):

 1. Залужна О.О. Семантика об’єкта каузативної ситуації в пермісивних та прохібітивних конструкціях в англійській та українській мовах (на матеріалі дієслів to let / to prohibit та дозволяти / забороняти). Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. Вип. 33-34. С. 59–67. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2075-2970.2017.33-34.6
 2. Zaluzhna O.О. On Possessive Semantics in Privative Verbs (the Evidence from English and Ukrainian). Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. Вип. 35-36. С. 15–24. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2075-2970.2018.35-36.2
 3. Лексико-стилістичні та структурно-синтаксичні особливості привативних дієслів в англійській та українській мовах: монографія (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження). ДонНУ імені Василя Стуса. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 316 с. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/mono/2019.978-966-949-161-9
 4. Залужна О.О., Головенько В.В. Особливості генези та функціонування синестетичної метафори в оглядах українських страв та продуктів харчування (на матеріалі YouTube відео англійськомовних блогерів). Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: зб.наук.праць / М.Я. Оленяк (голов. ред.). Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. Вип. 38. С. 62–73. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2075-2970.2019.38.6
 5. Залужна О., Холодюк О. Граматичні та прагмасемантичні особливості спонукальних висловлювань в англійськомовному публіцистичному дискурсі (на матеріалі заголовків статей онлайн версії The Guardian). Лінгвістичні студії Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький національний університет імені Василя Стуса; гол. ред. Ж. Краснобаєва-Чорна. Вінниця, 2020. Вип. 40. С. 101–111. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/1815-3070.2020.40.1.8
 6. Залужна О.О., Астахова О.С. Структурно-семантичні особливості кольоропозначень в англійській мові (на матеріалі сучасних брендів декоративної косметики). Нова філологія: Збірник наукових праць. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. №. 82. С. 79–84. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-82-13
 7. Залужна О.О., Новожилова Д.О. Семантичні особливості фразеологічних одиниць із гастрономічним компонентом «хлібобулочні вироби» в англійській та українській мовах. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 40. Т. 2. 2021. С. 78–83. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/40-2-13
 8. Залужна О.О., Соколова В.М. Структурно-семантичні особливості вербалізації емоційних станів у сучасному англійськомовному літературному дискурсі (на матеріалі роману Е. Ґілберт «Їсти, молитися, кохати»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 11(79). С. 68–71.
 9. Chaika O., Lytvyniuk O., Trofymenko A., Zaluzhna O., Shepel Yu. Fundamentals of Multicultural Education of a Modern Foreign Language Teacher in the System of His Professional and Personal Development. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. 11/02-XXIV. P. 150–155. (WoS)

Навчально-методичні публікації (за останні 5 років):

 1. Залужна О.О. Методичні вказівки з Домашнього читання за книгою А. Левіна «Поцілунок перед смертю». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 61 c.
 2. Краєвська О.Д., Волковська М.М., Залужна О.О. Методичний посібник до аспекту «Домашнє читання» за книгою Л. Керрола «Аліса в Дивокраї». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 68 c.
 3. Залужна О.О., Ігнатенко Д.Є. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і магістерських робіт. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 54 c.
 4. Залужна О.О. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (англійська) професійного спрямування» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 66 c.
 5. Залужна О.О. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Теоретичний курс першої іноземної мови (Теоретична фонетика)» для здобувачів першого (освітньо-професійного) рівня вищої освіти. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 40 с.