Драбовська Віра Анатоліївна

Драбовська Віра Анатоліївна

к. філол. н., доцент кафедри теорії і практики перекладу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

Член Всеукраїнської асоціації з мовного тестування та оцінювання (UALTA)

Наукові публікації

1. Драбовська В. А. Сучасні тенденції англомовної навчальної лексикографії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. Збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013. – Вип. 17. – С. 119 – 124.
2. Драбовська В.А. Лінгвокультурологічні тенденції розвитку британської та американської лексикографії // Проблеми романо-германської філології / Збірник наукових праць. – Ужгород: Ліра, 2009. – С. 43-57.
3. Драбовська В.А. Американізм як складний лінгвокультурний концепт // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій Національного авіаційного університету. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – Вип. 20. – С. 60-69.
4. Драбовська В.А. Формування лінгвокультурологічної концепції у сучасній лексикографії // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. IІ (138). – С. 95-100.
5. Драбовська В.А. Поняття «концепт» у лінгвокультурології та лінгвокультурній лексикографії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. Збірник наукових праць/ гол. ред. Н.Л. Іваницька. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – Вип. 12. – С. 101-105.
6. Драбовська В.А. Ключові лінгвокультурні концепти США як предмет словникового опису // Філологічні трактати. – Том 2, № 3. – СумДУ, 2010. – С. 29 – 34.
7. Драбовська В.А. Загальні принципи створення моделі нового навчального тлумачного лінгвокультурологічного словника американського варіанта англійської мови // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 2. – 2011. – С. 229 – 236.
8. Драбовська В.А. Теоретичні засади побудови навчального тлумачного словника нового типу // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип.. 58. – Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 112-115.
9. Драбовська В.А. Лінгвокультурна специфіка прецедентних текстів: лексикографічний аспект (на матеріалі американського варіанта англійської мови) // Наукові записки КДПУ. Серія : Філологічні науки /мовознавство/. – Вип. 105(2). – Кіровоград: КДПУ, 2012. – С. 188 – 192.
10. Сучасні тенденції англомовної навчальної лексикографії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. Збірник наукових праць/ [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013. – Вип. 17. – С. 119-124.
11. Зацний Ю. А., Драбовська В. А. Актуалізація cегмента «Business» лінгвокультурного концепту «Materialism» засобами фразових інновацій американського варіанта англійської мови / Ю. А. Зацний, В. А. Драбовська // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – № 68. – С. 11 – 17.
12. Драбовська В. А. Критичний аналіз тлумачних словників: новітні антропоцентричні методики (на матеріалі словників американського варіанта англійської мови) / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – № 3 (352). 2017. – С. 94 – 100.
13. Зацний Ю. А., Драбовська В. А. Концепт “Automobile” у реалітивному просторі носіїв американського варіанта англійської мови та його репрезентація у сучасних навчальних тлумачних словниках англійської мови (на матеріалі фразових інновацій ХХІ століття) / Ю. А. Зацний, В. А. Драбовська // Нова філологія. Збірник наукових праць. – № 71, – Запоріжжя: ЗНУ. – 2017. – С. 54 – 61. (07 друк. арк.)
14. Драбовська В. А. Актуальність створення навчальних двомовних галузевих словників неологізмів (на прикладі інновацій лінгвокультурної сфери «охорона здоров’я» в американському варіанті англійської мови) В. А. Драбовська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – № 8. – 2018. – С. 70 – 75.
15. Зацний Ю. А. Реалізація сегмента “ethnicity” лінгвокультурного концепту «multiculturalism» засобами фразових інновацій ХХІ століття у сучасному американському варіанті англійської мови (на матеріалі навчальних тлумачних словників англійської мови та інтернет-видань) / Ю. А. Зацний, В. А. Драбовська // Нова філологія. Збірник наукових праць. – № 72. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2018. – С. 77-82 (07 друк. арк.)
Зарубіжні публікації:
1. Drabovska V. Lexicographic Perspectives of the American English Language and Culture Representation in Monolingual English Learner’s Dictionaries /V. Drabovska // Trends in American Culture in the Post-1960s Period. – Liceum Kiado, Eger, Hungary. – 2013. – P. 245 – 254.
2. Drabovska V. A dictionary: breaking down stereotypes and promoting tolerance (a case study of the American English vocabulary representation in contemporary learner’s dictionaries of English)/ Procceding from the 17th conference on British and American studies “Exploring language variation, diversity and change”. – 10-11 May, 2019. – Bracov, Romania.