Кафедра романських мов і світової літератури

Студенти на фонетичному заліку

Традиції згуртовують. Наша традиція проводити фонетичний залік на свято Baptême (хрещення / посвята у французи) давно тримається на факультеті іноземних мов😊. Студенти першого курсу співають пісні, декларують вірші, розігрують сцени з фільмів французькою мовою. Як гарно лунає французька!

Кафедра романських мов і світової літератури

Професорсько-викладацький склад кафедри романських мов і світової літератури забезпечує освітню діяльність за спеціальністю 035 Філологія, освітніми програмами «Французька мова і переклад», «Англійська мова і переклад», «Німецька мова і переклад» з таких дисциплін:

СО «Бакалавр»:

  • перша іноземна мова (французька);
  • друга іноземна мова (французька та іспанська);
  • історія зарубіжної літератури;
  • загальнотеоретичні дисципліни, зокрема «Основи теорії мовної комунікації», «Основи лінгвістичних досліджень».

СО «Магістр»:

  • друга іноземна мова (французька та іспанська);
  • загальнотеоретичні дисципліни, зокрема «Методологія та методи мовознавчих та літературознавчих досліджень. Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи» та ін.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання французької, іспанської мов студентам факультету іноземних мов. Викладачі кафедри проводять лекційні і практичні заняття, індивідуальні консультації, виступають керівниками асистентської та виробничої практик, розробляють робочі освітні програми, публікують науково-методичні праці. Викладачі готують студентів до їх майбутньої професійної діяльності, застосовуючи класичні і нові методики викладання, займаються науковою і організаційною роботою.

Кафедра романських мов і світової літератури дбає про те, щоб студенти були проінформовані про події в сучасному суспільно-політичному та мистецькому житті Франції. На кафедрі можна ознайомитися з публікаціями французької та іспанської преси, отримати необхідні матеріали для наукової роботи чи самоосвіти. До послуг студентів на кафедрі словники, посібники, підручники, фоно- та відеоматеріали, довідники тощо.

Кафедра романських мов плідно співпрацює з Французьким Інформаційно-методичним центром. Представники Посольства Франції в Україні часто відвідують кафедру, читають лекції, беруть участь у конференціях, диспутах та інших заходах.

Звичайно, життя кафедри – це не тільки навчальні та методичні проблеми. Студенти активно займаються наукою, беруть участь у науково-методичних конференціях різних рівнів і досягають успішних результатів.

Кафедра є організатором щорічної Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов», а також займається підготовкою випусків збірника наукових праць «Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах» (відповідальна особа – к. філол. н., ст. викл. Ігнатенко Д.Є.).

Завідувач кафедри

Ігнатенко Дарина Євгенівна

к. філол. н., доцент кафедри, в.о. завідувача кафедри романських мов і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра романських мов і світової літератури поєднує освітні та наукові традиції двох кафедр (кафедри французької мови й кафедри світової літератури і класичної філології), які після переміщення Донецького національного університету імені Василя Стуса до м. Вінниця об’єднали свої зусилля для збереження якості підготовки фахівців. Кожна з цих кафедр має давню історію і відзначається значними здобутками у педагогічній сфері, а також видатними науковими досягненнями.

Кафедра французької мови існувала з 1966 року (з 1996 року – кафедра романських мов, а з 2004 року – кафедра романської філології). Відтоді ця кафедра стала провідною в Донецькому регіоні у підготовці висококваліфікованих спеціалістів з французької мови та ініціювала створення центру французької мови при Донецькому національному університеті. Мета центру – популяризація французької мови та культури у регіоні, проведення навчальних семінарів та різноманітних культурних заходів для викладачів і студентів. Склавши спеціальний іспит з французької мови, здобувачі отримували диплом, який відповідав стандартам дипломів у Франції. З 2002 по 2014 рр. на кафедрі викладали французьку як першу, іспанську мову як другу та італійську мову як третю іноземну мову, внаслідок чого кафедру й було перейменовано на кафедру романської філології.

Кафедра світової літератури і класичної філології (1997-2014 рр.) Донецького національного університету має чи не найдавнішу історію, оскільки розпочала свою діяльність ще з часів заснування Сталінського педагогічного інституту в 1937 р. (на той час це була кафедра російської та зарубіжної літератури історико-філологічного факультету). Кафедра завжди була забезпечена висококваліфікованими викладачами. Завідувачем кафедри 17 років був почесний доктор ДонНУ імені Василя Стуса, доктор філологічних наук, професор Михайло Григорович Сенів. На кафедрі функціонувала докторантура зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, стаціонарна і заочна аспірантура із таких спеціальностей: 10.01.04 – література зарубіжних країн, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; 10.02.15 – загальне мовознавство. Після переміщення Донецького національного університету до м. Вінниця, М.Г. Сенів став завідувачем вже об’єднаної кафедри романських мов і світової літератури, яку очолював до 2018 року.

У 2018-2019 рр. в.о. завідувача кафедри було обрано к. філол. н. доц. Компанець Т.М.

З 2020 р. в.о. завідувача кафедри – к. філол. н. ст. викладач Ігнатенко Д.Є.

Освітні програми

Спеціальність”Французька мова і переклад”

Випускники програми можуть здійснювати викладацьку, навчально-виховну, науково-методичну та організаційно-керівницьку діяльність в закладах системи освіти, а також перекладацьку діяльність в установах усіх форм власності, які таку передбачають, відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010.
Програмою передбачено студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, під час якого використовуються комунікативні та інтерактивні методи під час проведення лекцій, лабораторних та практичних занять. Вищезазначені форми навчального процесу доповнюються самостійною роботою студентів, консультаціями викладачів, підготовкою кваліфікаційної (магістерської) роботи.