Обрати сторінку

Кафедри

Кафедра теорії і практики перекладу

Кафедра теорії і практики перекладу здійснює підготовку фахівців, які можуть виконувати кваліфіковану теоретичну, практичну та спеціальну роботу, пов’язану із застосуванням набутих знань, а також загальних та спеціальних компетентностей у галузі філологічних наук напряму підготовки 035 Філологія 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно).

Підготовка фахівців на кафедрі передбачає оволодіння загальними, інтегральними та фаховими навичками, що дозволяють розв’язувати складні завдання і проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства, фольклористики, перекладу в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Кафедра англійської філології

Кафедра здійснює підготовку фахівців, які є компетентними в галузі 035 Філологія, зокрема у германських мовах.

Випускники кафедри за спеціальністю 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) отримують підготовку для здійснення викладацької, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-керівницької діяльності в закладах системи освіти, перекладацької діяльності в установах усіх форм власності.

Кафедра германської філології

Кафедра германської філології готує фахівців зі спеціалізації 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька) за освітньо-професійними програмами Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) для першого (бакалавр) і другого (магістр) рівнів вищої освіти. Загалом в освітній програмі кафедри передбачено формування і розвиток умінь і компетентностей викладача іноземних мов і літератур і перекладача.

Викладання профільних дисциплін здійснюється виключно іноземними мовами. У процесі навчання інтенсивно використовуються інформаційні технології і відповідна комп’ютерна техніка. Професорсько-викладацький склад і студенти виконують наукові дослідження в галузі філології. До фахової підготовки студентів входять, зокрема, дві виробничі практики (перекладацька й асистентська). Існує також можливість стажування студентів у зарубіжних університетах.

Кафедра романських мов і світової літератури

Кафедра готує студентів за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.055 Романські мови і літератури (переклад включно), перша – французька, освітньою програмою «Французька мова і переклад» на денній формі навчання. Освітньо-професійна програма передбачає генерування вмінь та компетентностей викладача першої іноземної (французької) та другої іноземної мов (англійської / німецької / іспанської), перекладача.

Випускники програми можуть здійснювати викладацьку, навчально-виховну, науково-методичну та організаційно-керівницьку діяльність в закладах системи освіти, а також перекладацьку діяльність в установах усіх форм власності, які таку передбачають, відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010.

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Кафедра іноземних мов професійного спрямування забезпечує викладання курсів іноземною мовою (англійською, німецькою, французькою та іспанською) для студентів бакалавріату, магістратури та аспірантури економічних, гуманітарних та природничих спеціальностей немовних факультетів Донецького національного університету імені Василя Стуса.