Обрати сторінку

Місія, бачення, перспективні завдання

Місія факультету відповідно до Стратегії розвитку Університету 2017-2025 рр. полягає у формуванні інтелектуальної, інформованої та інтегрованої в суспільство особистості – філолога, психолога, підготовці висококваліфікованого фахівця, затребуваного на вітчизняному ринку праці, виховання відповідального громадянина, патріота України, людини високого духовного i культурного рівня з належним рівнем самоідентифікації та самореалізації.

Бачення

Факультет іноземних мов у складі сучасного класичного університету – це:

  • один із лідерів філологічної освіти в країні, інтегрованої до європейського освітнього простору, що відповідає сучасним запитам світового ринку праці, внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів;
  • середовище зі сталими демократичними традиціями, культом знань і науки, атмосферою творчості та співпраці;
  • світоглядний простір, що надає можливості навчатися та організовувати дозвілля за принципами академічної свободи й доброчесності, професійної гідності й патріотизму.

Перспективні напрями (завдання) розвитку факультету в контексті реалізації стратегічних пріоритетів розвитку Університету:

  • оптимізація підготовки філолога – фахівця нової компетенції, здатного гідно репрезентувати вітчизняну науку й культуру світу та професійно виявляти свої компетентності;
  • удосконалення організації та якості освітнього процесу з дотриманням принципів академічної свободи;
  • сприяння підвищенню кадрового потенціалу факультету і створення його позитивного іміджу;
  • підтримка наукового авторитету факультету та розвитку студентської науки; дотримання принципів академічної доброчесності;
  • розвиток співпраці в рамках міжнародних проєктів та програм, академічної мобільності;
  • удосконалення підтримувального працевлаштування випускників із відбиттям траєкторії професійної кар’єри.