Гнатюк Любомира Ярославівна

Гнатюк Любомира Ярославівна

д. філол. н., професор кафедри теорії і практики перекладу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

Автор більше 50 публікацій із загального та порівняльного мовознавства, когнітивної лінгвістики, міжкультурної комунікації, має публікації у міжнародних наукометричних базах SCOPUS та Web of Science.

Персональний ідентифікатор:

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=edqa-_IAAAAJ 
http://orcid.org/0000-0003-4330-3725.
http://dx.doi.org/10.5755/j01.sal.0.30.17724
У 2002 році закінчила  з відзнакою Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Англійська мова та література (0305 — філологія)», присвоєна кваліфікація “Магістр філології, викладач англійської  мови і зарубіжної літератури у вищих навчальних закладах”.
У 2015 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка успішно захистила дисертацію на тему “ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ У МІЖКУЛЬТУРНІЙ ВЗАЄМОДІЇ: ПРАГМАТИКА, ТИПОЛОГІЯ ВЕРБАЛЬНИХ І НЕВЕРБАЛЬНИХ ВИЯВІВ (на матеріалі англійської, української, польської мов)”(спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство) на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Науковий консультант – доктор філол. наук, проф., член-кореспондент НАН України А.П. Загнітко.
З 2017 рокучлен спеціалізованої вченої ради К 11.051.14 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.
Головний редактор збірника наукових праць  “ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ЗНАЧЕНЬ У ДІАХРОНІЧНОМУ ТА ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ”.
Сертифікований екзаменатор загальної англійської мови на рівні B2 Окружної Екзаменаційної Комісії в Кракові (Республіка Польща) з березня 2006 року по теперішній час.
Складені 2 міжнародні іспити з відзнакою на рівні B2 й отримані  міжнародні сертифікати: з англійської мови  (Certificate PASS with MERIT in ESOL International (PTEG) (London Test), issued 15/03/2017, London); Certyfikat znajomości języka polskiego z wyróżnieniem, 12/01/2017, Warszawa).

Наукові публікації

Монографія

  1. Гнатюк Л. Технології міжперсонального спілкування у міжкультурній взаємодії : [монографія] / Л. Гнатюк; за ред. А. П. Загнітка. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2013. – 336 с.

Рецензії

Ковалевська Т. Ю. Новітній погляд на технології міжособистісного спілкування. Рецензія на монографію : Гнатюк Л.  Технології міжперсонального спілкування у міжкультурній взаємодії [Текст] / Л. Гнатюк; за ред. А. П. Загнітка. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2013. – 336 с. / Т. Ю. Ковалевська // Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія. – Том 18, Вип. 2 (6). – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 155–159.

Кремзикова С. Міжособистісне спілкування у міжкультурному просторі. Рецензія на монографію : Гнатюк Л.  Технології міжперсонального спілкування у міжкультурній взаємодії [Текст] / Л. Гнатюк; за ред. А. П. Загнітка.– Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2013. – 336 с. / С. Кремзикова // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – Вип. 29. – С. 225–229.

Статті:

2. Hnatiuk L. Communicative-Pragmatic Typology of Irony-Effect with the Strategic Ambivalence within the English and Ukrainian Language Traditions // Lìngvìstičnì Studìï 2016 / 32 (1), 51-58

3. Hnatiuk L. Different Implicit Means in the Hinting Strategy. To the Problem of Implicitness in Modern Linguistics (On the Material of English Language) // Lìngvìstičnì Studìï 2016 / 31 (1), 39-43

4. Hnatiuk L. The Functional and Pragmatic Peculiarities of the Anthropocentric Phraseological Units in Different Languages and Cultural Environments … // Studies about Languages / 2017 indexed in Scopus 30, 18-29