Обрати сторінку

Калініченко Віра Ігорівна

Калініченко Віра Ігорівна

кандидат філологічних наук, завідувач кафедри іноземних мов професійного спрямування Донецького національного університету імені Василя Стуса

У 2007 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка з відзнакою, отримавши кваліфікацію: «Магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови та зарубіжної літератури».

З 2008–2011 рр. навчалася на денному відділенні аспірантури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю 10.02.17 – «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство». У червні 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою «Особливості вербалізації концептів «SUCCESS» – «FAILURE» в англійській та «УСПІХ» – «НЕВДАЧА» в українській мовах».

Досягнення:

1. Участь в роботі колегіальних органів Університету:

– 2017-2020 рр. (червень) – виконання обов’язків секретаря Комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики ДонНУ імені Василя Стуса.

– 2018-2021 рр. – виконання обов’язків члена Вченої ради ДонНУ імені Василя Стуса (за квотою факультету іноземних мов).

– 2017-2020 рр. (червень) – виконання обов’язків члена Науково-технічної Ради ДонНУ імені Василя Стуса.

2. З 2018 року є дійсним членом UALTA (Ukrainian Association for Language Testing and Аssessment/Всеукраїнська асоціація мовного тестування та оцінювання, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка).

3. З жовтня 2015 р. по лютий 2019 р. виступала координатором та учасником проєкту «Англійська мова для університетів/English for Universities Project» від Донецького національного університету імені Василя Стуса, що був організований за підтримки Британської Ради в Україні, неодноразово брала участь у симпозіумах Британської ради із доповідями щодо результатів участі Університету в Проєкті.

4. З 2016 р. виконує обов’язки Голови редакційної колегії англомовного збірника тез доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences» (робоча мова конференції – англійська).

5. Має сертифікат володіння англійською мовою на рівні С1 та викладає дисципліни англійською мовою (сертифікат APTIS, Британська Рада в Україні).

6. Основними напрямами наукової діяльності є дослідження у галузі когнітивної лінгвістики, зіставного мовознавства, а також методики викладання іноземної мови для здобувачів спеціальностей немовної підготовки.

7. У листопаді 2018 р. пройшла наукове стажування з методики викладання англійської мови в рамках програми «Erasmus+ Staff Mobility for Training (Столичний Університет м. Кардіфф (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) Cardiff Metropolitan University, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).

8. Протягом 2017-2019 рр. виконувала обов’язки члена редакційної колегії наукового фахового видання «Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах» (видається факультетом іноземних мов ДонНУ імені Василя Стуса). Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1714 від 28.12.2017 року (до грудня 2019 р. включно).

9. З квітня 2020 року виконує обов’язки члена Організаційного комітету Всеукраїнської онлайн-олімпіади з англійської мови для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» на базі ДонНУ імені Василя Стуса (кафедра іноземних мов професійного спрямування), НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського (кафедра англійської мови гуманітарного спрямування) та ЧНУ імені Юрія Федьковича (кафедра іноземних мов для природничих факультетів).

10. У березні 2020 року виконувала обов’язки заступника Голови журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Англійська мова» для закладів вищої освіти України, де англійська мова не є спеціальністю (згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1580 від 17.12.2019 р., на базі факультету іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса).

11. Протягом 2020 року брала активну участь у спільній робочій групі Міністерства освіти і науки України, Британської Ради в Україні та представників ЗВО України в межах Проєкту «POLICY FOR ENGLISH». За період роботи групи напрацьовано проєкти методичних рекомендацій для українських ЗВО щодо імплементації «Концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти», розроблених Британською Радою та МОН у липні 2019 року.

12. У квітні 2021 року в якості члена журі взяла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 035.04 «Германські мови (англійська, німецька)» у 2020-2021 навчальному році.

Має більше 35 наукових публікацій, основними з яких є наступні:

 1. Калініченко В.І. Соціокультурний аспект вербалізації концептів «SUCCESS», «УСПІХ», «FAILURE» і «НЕВДАЧА» в англійській та українській мовах (на матеріалі сучасних літературних творів) // Scientific Collection «Inter Conf», (35): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Experimental and Theoretical Research in Modern Science» (November 16-18, 2020). Kishinev, Moldova: Giperion Editura, 2020. Pp. 259-265.
 2. Калініченко В.І. Вербальна об’єктивація концептів „FAILURE” і „НЕВДАЧА” в творах сучасної американської та української художньої літератури: перцептивно-когнітивний та регулятивний аспекти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Філологічні науки». № 4 (335) Листопад 2020 р. С. 5-17. (ISSN 2227-2844 DOI: 10.12958/2227-2844-2020-4 (335)-5-17).
 3. Калініченко В.І. Есе як провідний інструмент оцінювання англомовного писемного мовлення здобувачів вищої освіти // Scientific Collection «Inter Conf», № 2 (38): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical issues and Modern Aspects». Tallinn, Estonia: Uhingu Teadus juhatus, 2020. Pp. 586-589.
 4. Корж О.Ю., Калініченко В.І. Специфіка навчання перекладу у процесі викладання іноземної мови студентам немовних спеціальностей // Інноваційна педагогіка, 2019. Вип. 16 (Т.1). С.94–97.
 5. Kalinichenko V.I. Challenges in teaching ESP: the Issue of Integrating Language and Content//Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017-2018 року (16-17 травня 2019 рік). Том 2. Вінниця: ДонНУ імені В. Стуса. С.34-36.
 6. Калініченко В.І., Григошкіна Я.В. Стилістична маркованість фразеологізмів з найменуванням будівлі в різноструктурних мовах // Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Tbilisi: Baltija Publishing. P. 73-76.
 7. Калініченко В.І. Паралінгвальна версифікація концептів SUCCESS, УСПІХ, FAILURE, НЕВДАЧА в американській та українській мовних культурах // International research and Practice Conference. Contemporary Issues in Philological Sciences: Experience of Scholars and Educationalists of Poland and Ukraine. Польща, 2017. С.175-179.
 8. Kalinichenko V.I. Flipped Classroom as a Learning Technology in ESP Teaching // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи. Україна-Німеччина. К.: КНПУ ім. М. Драгоманова, 2017. С.400-401.
 9. Калініченко В.І. Blended Learning Strategy in ESP Teaching: Enhancing Students’ Motivation //«Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов». Вінниця, ДонНУ, 2017. С.21-23.
 10. Калініченко В.І. Psycholinguistic Survey Techniques as Means of Studying Language Concepts//«Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов». Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2017. С.48-52.
 11. Калініченко В.І. The Peculiarities of Periphery Zones of “Failure” and “Hевдача” Concepts in American and Ukrainian Linguistic Consciousness // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса за 2015-2016 рр. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://jpvs.donnu.edu.ua/index
 12. Калініченко В.І. Амбівалентність концептів SUCCESS-FAILURE, УСПІХ-НЕВДАЧА в американській та українській мовній свідомості // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов’янських, романських та германських мовах”(15 грудня 2016 р.) / Ред. колегія: М.Г. Сенів, М.Я. Оленяк, О.В. Білецька, О.О. Залужна, Д.Є. Ігнатенко. ДонНУ імені Василя Стуса. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 49-52.

Основні навчально-методичні праці:

 1. Калініченко В.І., Стрюк Н.В. Практичний курс іноземної мови: [навчальний посібник з англійської мови для студентів 3 курсу філологічного факультету спеціалізації 035.10 “Прикладна лінгвістика”] / В.І. Калініченко, Н.В. Стрюк. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 164 с.
 2. Калініченко В.І., Стрюк Н.В. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс іноземної мови (англійської)» для студентів 3 курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» філологічного факультету / Укладачі: В.І. Калініченко, Н.В. Стрюк. ДонНУ ім. В. Стуса, 2018. 92 с.
 3. Калініченко В.І. Англійська мова. Навчально-методичні матеріали для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / Автор-укладач: В.І. Калініченко. Кіровоград: Вид-во КНТУ, 2012. 325 с.
 4. Калініченко В.І., Миценко В.І. Практичний курс англійської мови. Навчальний посібник для вивчення дисципліни для студентів І курсу спец. «Міжнародна економіка» /Укладачі: В.І. Калініченко, В.І. Миценко. Кіровоград: Вид-во КНТУ, 2010. 234 с.

Нагороди і відзнаки за високі досягнення у науковій, навчально-методичній та виховній роботі.

 1. Листопад 2019 р. – Подяка МОН України («За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність»).
 2. Травень 2019 р. – грамота Ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса проф. Р.Ф. Гринюка («За вагомі успіхи в науковій діяльності та з нагоди професійного свята працівників науки України – Дня науки»).
 3. Травень 2018 р. – Грамота Ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса («За вагомі особисті досягнення у розвитку освітніх та наукових інновацій, вихованні молодої генерації фахівців, активну участь у формуванні позитивного іміджу Стусівського університету, та з нагоди 81-річчя з дня заснування ДонНУ імені Василя Стуса»).
 4. Травень 2017 р. – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації («За сумлінну, творчу працю, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди 80-річчя з часу заснування ДонНУ імені Василя Стуса»).
 5. Травень 2016 р. – Грамота Виконавчого комітету Вінницької міської ради («За високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання освіченої молоді, підготовку гідних спеціалістів та з нагоди відзначення Дня Університету», Рішення ВК від 19.05.2016 р. № 1159).
 6. Травень 2015 р. – грамота Ректора Донецького національного університету проф. Р.Ф. Гринюка за 3 місце в університетському конкурсі «Молодий науковець 2014 року» у номінації «Кращий молодий учений» з гуманітарних наук (Наказ № 170/05 від 22.05.2015 р.).

Інформація про підвищення кваліфікації:

 1. У вересні 2020 р. пройшла навчання в рамках роботи лінгвістичного семінару «Ключові проблеми германського та романського мовознавства» обсягом 54 год., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, факультет іноземної філології.
 2. Протягом 2015-2018 рр взяла участь у серії тренінгів «ESP CIVELT» з проблем методики викладання англійської мови професійного спрямування у ЗВО України в межах проєкту Британської Ради в Україні «English for Universities Project», (обсяг програми – 114 годин, отримано відповідний сертифікат).