Обрати сторінку

Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки у паперовій формі.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

  • документа, що посвідчує особу;
  • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН) (у разі присвоєння ІПН);
  • копію військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами прийому та цими Правилами прийому випадках);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
  • подання на зарахування на навчання за ступенем освіти магістра та копії документів (за наявності), що підтверджують науковий рейтинг вступника (дипломів переможців та призерів студентських олімпіад та конкурсів, копії наукових публікацій тощо), у випадках передбачених Правилами прийому.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.